بیمه ازکار افتادگی

یکی از پرسش های بی شماری که در زمینه از کار افتادگی وجود دارد تعیین بیماری های مشمول مستمری بیمه ازکارافتادگی و نحوه اثبات آن در کمیسیون های پزشکی می باشد.

بر اساس قانون تامین اجتماعی، ازکارافتادگی کاهش توانایی بیمه شده یا کارگر برای انجام کار است، به نحوی که نتواند درآمد قبل از ازکارافتادگی را به دست آورد.

بیمه ازکارافتادگــی محدود به بروز نقص یا بیماری در فرد بیمه شــده نمی باشد، بلکه هرگونه فرایندی که موجب ناتوانی فرد برای انجام کار شود، میتواند در این چارچوب قرار بگیرد.

حتی فردی که در سنین بالا بوده و به دلیل کهولت سن قادر به کار نباشد و شرایط بازنشستگی را نیز نداشته باشد، میتواند از ادامه کار معاف شود و از مستمری ازکارافتادگی بهره مند شود.

عوامل ایجاد از کار افتادگی

از کار افتادگی ممکن است، بر اثر بیماری و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار) ایجاد شود:

۱- بیماری

اگر بیماری غیر قابل علاج تشخیص داده شود، ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده گردد و در نتیجه سبب از کار افتادگی وی بر اثر بیماری گردد .

عوامل ایجاد از کار افتادگی

۲- حادثه

حادثه طبق ماده ۵۹ قانون بر دو نوع تقسیم شده است : ۱- حادثه ناشی ازکار  ۲- حادثه غیر ناشی از کار

با توجه به اینکه احتمال بروز حادثه برای تمام کسانی که در کارگاه مشغول به کارند وجود دارد، از این رو شرایط مربوط به سابقه و سن جهت برخورداری از مستمری برای چنین مواردی بســیار سهل اســت.

مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار

به طوری که به صرف داشتن ارتباط کاری بین کارگر و کارفرما و تایید اشتغال بر اساس قانون کار، کارگر حادثه دیده می تواند از مزایای مربوط به مستمری ازکارافتادگی و درمان بهره مند شود.

درصدهای از کارافتادگی تامین اجتماعی

 نظر کمسیون پزشکی در سه حالت خواهد بود:

1-از کار افتادگی کلی

کاهش قدرت کار ۶۶ درصد و بیشتر از آن باشد.

2-از کار افتادگی جزئی

کاهش قدرت کار از ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

3- غرامت نقص مقطوع

کاهش قدرت کار از ۱۰ تا ۳۳ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد .

شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی

در ازکارافتادگی ناشی از کار در صورت تایید حادثه توسط مراجع قانونی (اداره کار محل و سازمان تامین اجتماعی) بیمه شــده بدون توجه به سابقه و سن می تواند از مستمری ازکارافتادگی استفاده کند.

در صورتی که حادثه­ ای حین کار اتفاق بیافتد که مستقیما ناشی از رعایت نکردن مقررات و حفاظت فنی و احتیاط لازم و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی از طرف کارفرما و نمایندگان کارفرما پیش آید، این سازمان هزینه های معالجه، غرامات و مستمری را پرداخت نموده و سپس طبق ماده ۵۰ و ۹۰ این قانون حق خود را از کارفرما مطالبه و دریافت می نماید.

ماده 66 قانون تامین اجتماعی

مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار

شرایط زیر جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار، اجباری می باشد :

1 – دارابودن حداقل یک سال ( 365 روز) سابقه پرداخت حق بیمه ظرف 10 سال قبل از تاریخ حادثه یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی

2 – دارابودن حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از تاریخ حادثه یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی

بیماری های مشمول مستمری بیمه ازکارافتادگی

بیماری های مشمول مستمری بیمه ازکارافتادگی

بیماری‌های حرفه ای

این نوع از کارافتادگی مرتبط با کار است و بیمه شده و کارگر در پی ارتباط مستمر با مواد و ابزارهای بیماری زا، قدرت کار را از دست می دهند.

در صورت اثبات، این نوع ازکارافتادگی نیز ناشــی از کار تلقی می شود و فرد با هر سابقه و سنی می تواند از مزایای بازنشستگی و درمان برخوردار شود.

بیماری‌های عادی

بیماریهای که بر اثر حادثه به وقوع پیوسته و منجر به از دست دادن توانایی کامل یا تقریبی فرد درانجام کارمحوله میگردد. مانند شکستگی ها، قطع عضو اعضای بدن و …

همچنین می تواند شامل بیماریهای غیر ناشی از کار بوده باشد که منجر به از دست دادن کامل توانایی شخص در انجام کار میگردد مانند سرطان، سکته،ام اس ، اعصاب و روان و …

مستمری از کار افتادگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد

در صورتی که مدارک و مستندات متقاضیان صاحبان حرف و مشاغل آزاد پس از معاینه توسط کمیسیون پزشکی بدوی، به صدور رای و تعیین درصد از کار افتادگی جزیی و کلی، منتهی شود، مستحق دریافت از کار افتادگی می باشند.

مدارک موردنیاز برای مستمری ازکار افتادگی

 • نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • اگر متاهل است، سند ازدواج، به انضمام کارت ملی افراد تحت تکفل

آیا لیستی برای بیماری های ازکارافتادگی وجود دارد؟

خیر.همه چیز بسته به نظر گزارش پزشک معالج شما و تایید کمیسیون پزشکی دارد.کمیسیون ماده 91 با توجه به پرونده شما، تشخیص خواهد داد که بیماری مشمول از کار افتادگی جزئی یا کلی هست یا نه.

بیماری های مشمول مستمری بیمه ازکارافتادگی

در زیر می توانید پاسخ به برخی از سوالات متداول بیماری های شامل از کار افتادگی را ببینید :

سوالات متداول

1-آیا بیماری افسردگی ناشی از کار، سبب دریافت مستمری از کار افتادگی می شود؟

اگر این بیماری ناشی از کار باشد، در صورت تایید کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می توانید مستمری از کار افتادگی بگیرید.

2-آیا عمل آب مروارید، جزء بیماری های مشمول مستمری بیمه ازکارافتادگی می باشد؟

خیر. احتمال این که با عمل آب مروارید، ازکارافتادگی جزیی بگیرید، وجود ندارد.

3-از کار افتادگی برای بیماری ناشی از غیر کار چگونه است؟

اگر معاینات قبل استخدام را انجام داده باشید و این بیماری پس از مشغول به کار شدن شما به وجود آمده باشد، می توانید نسبت به از کار افتادگی اقدام کنید. 

4-آیا با کهولت سن، میتوان برای بیمه ازکارافتادگی اقدام کرد؟

بله. در صورتی که مورد تایید کمیسیون پزشکی بدوی سازمان تامین اجتماعی باشد.

5-بیماری های ام اس و رماتیسم، مشمول مستمری از کار افتادگی می شوند؟

باید، نامه ای از پزشک بر اساس فرم سه برگی دریافت کرده و آن ها را تقدیم کمیسیون پزشکی بدوی کنید تا بررسی شود.در نهایت،اصل بر تشخیص کمیسیون پزشکی، بر اساس معاینات بالینی و بررسی پرونده است.

6-اگر فردی 65 روز سابقه بیمه داشته باشد، مشمول بیمه ازکارافتادگی می شود؟

در ۱۲۰ ماه قبل از حادثه، باید حداقل یک سال سابقه کار داشته و ۹۰ روز، حق بیمه پرداخت کرده باشد. بنابراین مشمول دریافت مستمری حوادث ناشی از کار نمی شود.

7-اگر فردی در‌کارگاهی‌ دچار‌ حادثه‌ و‌ دیگر‌ قادر‌ به‌ کار‌ نباشد،همچنین کارفرما‌ نیز بیمه‌اش‌ را‌ رد‌ نکرده باشد؟

 ابتدا باید گزارش حادثه به اداره کار و شعبه تامین اجتماعی محل داده شــود و ســپس بــا ارائــه مدارک به شــعبه تامین اجتماعی خواستار احتساب ســابقه اشتغال و اعلام بدهی بیمه به کارفرما شوید.

در صورتی که نتیجه ای حاصل نشــد، به هیئت های حل اختلاف مراجعه کنید و از کارفرما بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸قانــون کار و پرداخت نکردن حق بیمه شکایت کنید.

پس از تایید اشتغال، سابقه و حادثه ناشی از کار می توانید برای برقراری مستمری از کار اقتادگی اقدام کنید.


در صورتی که از این نوشته خوشتان آمده است، در پایین می توانید آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارید. همچنین کارشناسان ما آماده پاسخگویی به نظرات شما هستند.

15 دیدگاه برای “لیست بیماری هایی که مشمول مستمری بیمه از کار افتادگی می شوند؟

  • دادمهر امید آرون گفته:

   سلام دوست عزیز. پس از بررسی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی و اعلام نظر بسته به درصد از کار افتادگی و داشتن شرایط لازمه می توانید از مزایای قانونی بهره مند می شوید

  • دادمهر امید آرون گفته:

   سلام دوست عزیز. مورد شما باید در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بررسی شود.اما اگر می خواهید بدانید که برای احقاق حق خود چگونه باید اقدام کنید با شماره 09211707712 تماس بگیرید.

   • قادر وثوقی گفته:

    سلام بنده راننده برون شهری هستم و با 10سال سابقه در شرکت واحد و 10سال هم راننده برون شهری در مجموع 10سال سختی کار و 10سال هم راننده برون شهری و دوسال خدمت سربازی در مجموع 27سال سابقه به علت چند بار تشنج و مصرف دارو که حد اقل باید سه سال دارو بخورم کارت سلامت بنده تمدید نمیشود آیا میتوانم درخواست از کارافتادگی کنم اگر کمیسیون تشخیص کمتر 60درصد بده ویا از کار نیفتاده کنه چکار باید کنم چون کارت سلامت بنده رو تمدید نمیکنند ممنون اگر راهنمایی کنید

  • دادمهر امید آرون گفته:

   سلام دوست عزیز. مورد شما باید در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی بررسی شود.اما اگر می خواهید بدانید که برای احقاق حق خود چگونه باید اقدام کنید با شماره 09211707712 تماس بگیرید.

 1. وحید گفته:

  من بیماری اعصاب و روان شدید دارم . آیا مشمول از کار افتادگی میشود؟ ( معلول اعصاب روان شدید از طرف بهزیستی تشخیص داده شدم )

  • دادمهر امید آرون گفته:

   سلام.با توجه به اینکه بیماری شما ناشی از کار نمی باشد در صورت از کار افتادگی مستمری شما بر اساس سابقه بیمه محاسبه خواهد شد

 2. انورسلطانفر گفته:

  باسلام
  من بیشترازبیست سال سابقه پرداخت بیمه را بصورت کارگری ووچندسال اختیاری دارم که مجموع ۲۶سال سابقه پرداخت دارم والان یکسال بیشترکه آرتروزمفصلی دارم وبیکارم آیا میتوانم درخواست از کارافتادگی کنم
  باتشکر

 3. محسن قلی زاده گفته:

  من جراحی تعویض دریچه آئورت داشتم، برای این مشکل، مشمول از کار افتادگی می شم؟؟؟؟

 4. ناشناس گفته:

  باسلام اگه کسی از کارافتادگی کلی گرفته باشه بعد از بهبودی میتئنه به کار قبلیش برگرده در ضمن بنده نیروی شرکتی بانک ملت بودم ولی واقعا دوست دارم به کار قبلیم برگردم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 5. ناشناس گفته:

  باسلام اگه کسی از کارافتادگی کلی گرفته باشه بعد از بهبودی میتئنه به کار قبلیش برگرده در ضمن بنده نیروی شرکتی بانک ملت بودم ولی واقعا دوست دارم به کار قبلیم برگردم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

 6. دانیال ایسوند گفته:

  سلام من عمل تومارمغزی انجام داده ام آیا کار افتادگی کلی شامل من می شود

 7. پناه صمدی گفته:

  باسلام راننده کامیون بودم تصادف کردم بعداز۲سال ونیم بعدازدوبارعمل جراحی طبق نظریه پزشکی قانونی وپزشک معتمدپای چپم رامعیوب اعلام کردن درضمن دچارامبولی ریه شدم ،حال بیمه تامین اجتماعی میگوییدچون اعتبارکارت هوشمندشماتمام شده شمابیمه شده سازمان نیستیدومنوبه کمسیون معرف نمیکندبا۴سرعایله ویک پای معیوب که بدون عصاقادربه راه رفتن نیستم لطفاراهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *